Forretningsorden

Forretningsorden

§ 1
Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til FiR's love.

§ 2
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen sammensættes årligt af FiR's Repræsentantskab, hvor de enkelte medlemmer vælges jf. FiR's vedtægters § 11.

§ 3
Ansvar og kompetence
Bestyrelsen:
●  Har det fulde drifts- og budgetansvar
●  Har økonomisk ansvar og kompetence jf. FiR's vedtægter
●  Forventes at mødes 6 - 10 gange årligt efter eget behov.

§ 4
Beslutninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når:
1) den er indkaldt i henhold til denne forretningsorden, og
2) mere end halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede på mødet.

Hvor særlige forhold, herunder tidsmæssige forhold, taler herfor, kan Bestyrelsen behandle en sag skriftligt. Formanden foretager den endelige konklusion.
Stk. 2 I ganske særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt på nogen måde at verificere Bestyrelsens holdning til en sag, kan formanden på alle områder (jf. dog stk. 3) træffe beslutning på Bestyrelsens vegne.
Stk. 3 I sager, der specifikt hører under et bestemt udpeget bestyrelsesmedlem, tilfalder beføjelsen jf. stk. 3 dog dette bestyrelsesmedlem.
Stk. 4 Hvis det i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlem har forfald tilfalder kompetencen formanden jf. stk. 2.
Stk. 5 En beslutning jf. stk. 2, 3 og 4 skal forelægges Bestyrelsen til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 5
Konstituering og mødernes planlægning Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, der på det første møde efter et repræsentant-skabsmøde forelægger et forslag til mødeplan for det kommende år.
Stk. 2 På det konstituerende møde udpeges en sekretær, som i samarbejde med evt. administrativ tilknyttet person er ansvarlig for korrekt behandling af FiR's dokumenter.
Stk. 3 Udover de på det konstituerende møde fastlagte møder for det kommende år, kan Bestyrelsen herudover afholde ekstraordinære møder.

§ 6
Mødets indkaldelse 2 uger forud for et bestyrelsesmøde udsender formanden anmodning om optagelse af punkter på dagsordenen. Stk. 2 Senest 4 dage før mødets afholdelse fremsender formanden den endelige dagsorden sammen med alle relevante bilag.
Stk. 3 På mødet kan der kun træffes beslutninger om punkter, der er påført dagsordenen (jf. dog § 9).

§ 7
Mødets afholdelse Bestyrelsens møder ledes af formanden.
Stk. 2 Ved formandens forfald overgår hans beføjelser jf. stk. 1 til næstformanden.
Stk. 3 Den valgte suppleant indkaldes til alle bestyrelsesmøder og sammenkomster og fungerer på linie med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemning har suppleanten dog ingen stemmeret.

§ 8
Mødelederens opgaver
Stk. 1 Mødelederen har ansvaret for at forhandlingerne på mødet foregår således at punktet belyses tilfredsstillende inden der træffes en afgørelse.
Stk. 2 Mødelederen tildeler bestyrelsesmedlemmerne ordet som hovedregel i den rækkefølge de har bedt om det.
Stk. 3 Mødelederen kan, såfremt et indlæg synes irrelevant, afbryde dette og eventuelt helt fratage medlemmet ordet. Stk. 4 Mødelederen afgør hvornår et punkt er færdigbehandlet.

§ 9
Mødets dagsorden Mødelederen konstaterer dagsordenen.
Stk. 2 Såfremt der efter udsendelsen af den endelige dagsorden (jf. § 9, stk.2) er fremkommet nye punkter til dagsordenen, afgør Bestyrelsen selv om punktet skal behandles.
Stk. 3 Såfremt der efter udsendelsen af den endelige dagsorden fremkommer dokumenter til belysning af en sag, afgør Bestyrelsen
1) om sagen skal behandles med de for sent fremkomne dokumenter,
2) om sagen skal behandles uden de for sent fremkomne dokumenter, eller
3) om sagen skal udsættes til et kommende møde.

§ 10
Beslutninger
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 er kun gældende hvis formanden deltager i mødet. Hvis formanden ikke deltager i mødet, bortfalder forslaget såfremt der ikke er enstemmighed.

§ 11
Referat
Sekretæren jf. § 5 stk. 2 har ansvaret for udarbejdelsen af et referat fra mødet jf. de generelle retningslinier der som minimum skal omfatte en angivelse af de punkter, der er behandlet, hvilke beslutninger, der er truffet, om de skal offentliggøres, samt hvem som er ansvarlig for udførelsen.
Stk. 2 Referat udsendes senest 10 dage efter mødets afholdelse, med anmodning om at bestyrelsesmedlemmerne indsender eventuelle kommentarer til referatet inden 5 dage.
Stk. 3 Såfremt der ikke fremkommer væsentlige kommentarer, offentliggøres referatet på FiR's hjemmeside. Er der uenighed om indhold i referatet, er det mødelederens ansvar at udfærdige endelig formulering. Herefter offentliggøres referatet jf. bestyrelsens vedtagne retningslinjer.
Stk. 4 Det endelige referat underskrives af formanden som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12
Økonomiske forhold
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af FiR's årlige budget.

§ 13
Tegning og information
Kasseren tegner FiR i enhver økonomisk henseende jf. vedtægternes § 12.
stk. 2 Formanden tegner til enhver tid FiR udadtil, og såfremt udtalelser er for egen regning skal dette betones i udtalelsen. Ved udtalelse om principielle forhold, bør disse forlods være drøftet i FiR's bestyrelse. Den årlige nytårshilsen fremstår som den samlede bestyrelses hilsen, medens den årlige beretning skal fremstå som formandens politiske udmelding.

Vedtaget af FiR's bestyrelse den 14. februar 2008